Informatie over regelgevingDe controle

De controle is bij CPR AM op 3 niveaus georganiseerd:

De continue controles op het 1e niveau worden uitgevoerd door de operationele teams en worden in alle fasen van het beheerproces geïntegreerd.
De continue controles op het 2e niveau worden verricht door twee teams van CPR AM die onafhankelijk van de operationele teams functioneren.

 • De afdeling Risicocontrole telt 5 personen en is verbonden aan de algemene directie van CPR AM en de risicomanager van Amundi. Deze afdeling heeft als taak het opvolgen van de risico’s in verband met fondsbeheer (validatie en naleving van het methodologisch kader; productie, opvolging en validatie van indicatoren; naleven van verplichtingen; opvolgen van het risicobeleid bepaald door CPR AM) evenals het bepalen en controleren van risico’s voor eigen rekening.
 • De afdeling Conformiteit & Interne Controle richt zich op het beheersen van de risico’s van niet-naleving van de regels op het gebied van conformiteit en beroepsethiek. Tevens controleert deze afdeling of het belang van de klant te allen tijde voorop staat en of de integriteit van de markten wordt gerespecteerd. Deze afdeling heeft drie hoofdtaken: de identificatie en preventie van risico’s, het uitvoeren van het interne controleplan en het sturen van de reacties op afwijkingen en incidenten. De verantwoordelijke van de afdeling is RCCI ten opzichte van de AMF.

De periodieke controles op het 3de niveau worden verricht door twee entiteiten:

 • De audit van Amundi is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling van de controle op het tweede niveau van de verschillende entiteiten van Amundi. Met deze audit wordt gecontroleerd of de verschillende entiteiten de gecontroleerde activiteiten beheersen en of externe en interne regels worden nageleefd. Tevens worden hiermee de betrouwbaarheid en de volledigheid van de informatie geverifieerd, evenals de systemen om de risico’s te bepalen.
 • De inspectie van Crédit Agricole S.A. rapporteert rechtstreeks aan de algemene directie van Crédit Agricole. De inspectie staat garant voor een efficiënt functioneren van de onderneming, een goede beheersing van de risico’s, de wettigheid van de activiteiten en de conformiteit.

Politiek en reglementering

CPR Asset Management is door de AMF erkend onder nummer GP 01-056

MiFID-RICHTLIJN

De Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID-richtlijn) is op 1 november 2007 van kracht geworden.

Hiernaast vindt u de belangrijkste informatie over deze reglementering.

  

TOEPASSING VAN DE ESMA-RICHTLIJNEN

De Richtsnoeren betreffende beursgenoteerde fondsen en andere icbe-kwesties, op 12 december 2012 gepubliceerd door de ESMA, zijn op 18 februari 2013 in werking getreden.
Hiernaast vindt u het beleid dat van toepassing is op icbe's die zijn onderworpen aan deze richtsnoeren op het gebied van financiële garanties.

  

STEMBELEID

Wat het ondernemingsbestuur betreft, hanteert CPR Asset Management een “  Stembeleid  ”.U kunt het laatste rapport “  Rapport over de dialoog tussen aandeelhouders en het uitoefenen van stemrecht  ” raadplegen.

BELEID VOOR KLACHTENAFHANDELING

Via de hyperlink kunt u het document raadplegen dat betrekking heeft op ons  Beleid voor klachtenafhandeling .

  

GIPS-CERTIFICERING

CPR Asset Management garandeert sinds 31 december 2002 dat de presentatie van prestaties conform is met de GIPS-normen; de historie van de prestaties loopt vanaf 1 januari 1990. Deze controles zijn uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie en hebben betrekking op het gehele bedrijf en de onderdelen ervan.

  

BEROEPSETHIEK

 • AFG
  CPR AM is actief lid van de Association Française de la Gestion Financière (AFG); het bedrijf neemt deel aan diverse werkgroepen en verbindt zich ertoe om de verschillende bepalingen en aanbevelingen van de code voor beroepsethiek van de vereniging na te leven.
 • BEROEPSETHIEK VAN HET PERSONEEL
  Alle bepalingen op het gebied van beroepsethiek worden aan alle medewerkers bekendgemaakt. Deze bepalingen zijn van kracht voor hun verplichtingen op het gebied van kennis van de voorschriften, de aangifte van hun persoonlijke effectenrekeningen en transacties, het houderschap van sociale mandaten en het ontvangen van eventuele geschenken en voordelen.

  

FINANCIËLE VEILIGHEID EN STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD

De preventieve activiteiten van CPR AM bestaan uit:

 • De aanwezigheid van een anti-witwas-contactpersoon: de verantwoordelijke voor de Conformiteit en Interne Controle;
 • Een anti-witwashandleiding met alle wetten en reglementen betreffende het beheer voor rekening van derden van toepassing op de groep Amundi;
 • Validatie door Conformiteit en Interne Controle van alle contracten die het bedrijf is aangegaan;
 • Acties op het gebied van scholing en bewustwording van medewerkers.

Politiek ESG

Financiële berichten

Betrokken fonds Publicatiedatum
CPR Invest - Notice to Shareholders - 19 09 2023- (dut-NL)_BE.pdf 18/09/2023
CPR Invest - Notice to Shareholders - PR02 2023 -(dut-NL)-BE.pdf 14/06/2023
CPR Invest - Notice to Shareholders - Projet PR03 2022 - Changement matériel(dut-NL)-BE.pdf 30/01/2023
CPR Invest - Notice to Shareholders - Project PR03 2022 - BE_NL.pdf 29/12/2022
Belgique_CPR Invest - Notice to ShareHolders - Food For Generations (NLD_BEL).pdf 06/12/2022
AF CPR Global Resources_Belgium_BERICHT_Dutch 24/09/2020
AF CPR Global Lifestyles_Belgium_BERICHT_Dutch 24/09/2020
AF CPR Global Gold Mines_Belgium_BERICHT_Dutch 24/09/2020
AF CPR Global Agriculture_Belgium_BERICHT_Dutch 24/09/2020