GEDIVERSIFIEERD BEHEERAls we de ontwikkelingen van de financiële markten in de afgelopen jaren in ogenschouw nemen, stellen we vast dat elke hausse waarin de beursindices stegen gevolgd werd door periodes van laagconjunctuur en zelfs crises die beleggers ernstig troffen.

In een inmiddels nog onzekerder omgeving blijkt het hanteren van een vast percentage voor de allocatie naar aandelen vaak lastig. De blootstelling van een portefeuille aan diverse beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, enz.) moet reactief kunnen worden aangepast om in te spelen op de veranderlijke aard van de markten. Met ons flexibele beheer, waarmee we kunnen inspelen op de kortetermijnontwikkeling van de markten, komen we aan deze doelstelling tegemoet. 

“UNIVERSITAIR ONDERZOEK TOONT AAN DAT VERMOGENSALLOCATIE IN DE AFGELOPEN DERTIG JAAR DE BESTE RENDEMENTEN OPLEVERDE."

Arnaud Faller, hoofd beleggingen bij CPR AM

Flexibel beheer stelt ons in staat het beheer van uw fondsen over te laten aan specialisten die de allocatie van uw portefeuille aanpassen aan de marktomstandigheden en uw beleggingen spreiden over monetaire activa, aandelen en obligaties.
CPR AM beoogt met zijn aanpak in de eerste plaats het beste rendement te behalen bij een bepaald risiconiveau en beleggingshorizon. Activa-allocatie vormt de kern van de opbouw van gediversifieerde portefeuilles. VERMOGENSALLOCATIE, DE HOEKSTEEN VAN ONS BEHEER

CPR AM beoogt met zijn aanpak in de eerste plaats het beste rendement te behalen bij een bepaald risiconiveau en beleggingshorizon. Vermogensallocatie staat centraal bij de opbouw van gediversifieerde portefeuilles.
Daarmee worden drie 'belangrijke' vraagstukken beantwoord:

1. De beste allocatiestrategie bepalen aan de hand van een optimale combinatie van verschillende geschikte activa 

  • Inzet van deskundigheid op elk gebied binnen CPR AM om zoveel mogelijk marktscenario's en de bijbehorende mogelijke risico's daarvan te onderzoeken.
  • Voor elke portefeuille met behulp van ons allocatiemodel de optimale allocatie bepalen.

2. Risicobeheer centraal stellen 

Beheer binnen een vooraf vastgesteld risicobudget (uitgedrukt in volatiliteit, tracking error, maximaal verlies enz.) en rekening houden met extreme marktrisico's.

3. De voorkeur geven aan een dynamische positioneringsstrategie  

De ervaring van het beheerteam optimaal benutten en een reactieve tactische allocatie toepassen om van de beste trends te profiteren en/of zich te beschermen tegen risico's.DE STERKE PUNTEN VAN ONS GEDIVERSIFIEERDE BEHEER

Toepassing kenmerkt zich door:

  • De aanpak waarbij diverse waarschijnlijkheidsscenario's worden beoordeeld om de mogelijkheden uit te breiden en zo goed mogelijk in te spelen op marktrisico's.
  • Het gebruik van een allocatiemodel van eigen activa waarmee een optimale portefeuille kan worden vastgesteld voor elk scenario, elk toegekend risicobudget en de beperkingen die er voor elke portefeuille gelden.
  • Het continu volgen van posities via tactische allocatie om zich aan de omstandigheden van de kortetermijnmarkt aan te passen, kansen te grijpen en zich tegen risico's te beschermen.

De belangrijkste risico's die deze strategie met zich meebrengt, zijn renterisico, kredietrisico en valutarisico. Voor meer informatie over uw risicoprofiel verwijzen wij u naar de juridische documentatie van de icb.CONVERTEERBARE OBLIGATIES, HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Een converteerbare obligatie is een hybride financieel instrument dat zowel een obligatie- als een aandelencomponent bevat en de mogelijkheid tot conversie biedt. Kort gezegd is dit een obligatie waaraan een conversierecht gekoppeld is waarmee de houder op bepaalde voorwaarden zijn obligaties kan inwisselen tegen aandelen in het bedrijf.

In de praktijk leidt dit ertoe dat wanneer de koers van het aandeel stijgt, de waarde van de converteerbare obligatie ook toeneemt. Daar staat tegenover dat wanneer het aandeel daalt, het obligatiekarakter van de converteerbare obligatie de overhand krijgt. Samenvattend kunnen we stellen dat de houder van een converteerbare obligatie meer profiteert van een koersstijging en beschermd is bij een koersdaling.  

Met meer dan twintig jaar ervaring met converteerbare obligaties is CPR Asset Management een ervaren speler op de markt voor deze beleggingscategorie. Het beheer van de portefeuilles voor converteerbare obligaties is in handen van een ervaren team dat volledig is opgenomen in de afdeling gediversifieerd beheer. De twee gespecialiseerde beheerders profiteren daarmee niet alleen van alle hulpmiddelen en werkzaamheden op het gebied van activa-allocatie, maar ook van de operationele en multidisciplinaire netwerken die zij samen met de andere (aandelen-, krediet-) beheerders van CPR AM vormen, vooral voor onderzoek naar emittenten.

De beheerders ontwikkelen een strategie gericht op het optimaliseren van de prestaties en het beperken van risico's met een model op basis van vier prestatieaanjagers (rente, krediet, aandelen en volatiliteit).